iPad bruk HTH

Bakgrunn og mål

Avdelingen vår består av elever med spesielle behov. Samtlige trenger mye støtte ved hjelp av konkreter for å få formidlet stoff i undervisningen. De er avhengige av at kommunikasjonen mellom hjem, ansatte, avlastning og elever er så utfyllende som mulig for at de skal kunne formidle sin skolehverdag og sin fritid så godt som mulig.

Ved at de har hver sin i-Pad, kan vi ta bilder og videosnutter av aktivitetene både på skolen, hjemme og i avlastning. I tillegg kan elevene ha sine egne spillelister hvor de kan gjøre egne valg og påvirke sin egen hverdag. Vi henviser til faget kommunikasjon/sosialt samspill i elevenes IOP. Dette vil igjen bli brukt som utgangspunkt for samtale om hvilke valg elevene skal ta, hva elevene skal gjøre (Hvis vi f.eks. skal på Akvariet, kan vi forberede elevene ved å vise en snutt fra Akvariet på i-Paden i forkant) og hva elevene har gjort (video og bilder fra selve aktiviteten med eleven selv deltakende). Da får elevene hjelp til å huske og bearbeide, og ikke minst hjelp til å fortelle andre hva de har gjort.

Vi vil også bruke iPaden til å gjøre opptak av mulig epileptisk aktivitet o.l. som vi ønsker å få vurdert hjemme og av lege. Opptak av sensitiv art vil bli slettet etter bruk.

Målsettingar (pedagogiske mål):

1. Øke elevens evne til kommunikasjon
2. Øke elevens evne til å forberede seg på noe som skal skje
3. Øke elevens mulighet til å påvirke egen hverdag
4. Samarbeid mellom foresatte og ulike faggrupper
5. Stimulering av hukommelse ved at eleven får se bilder/video av det han/hun har gjort
6. I skolens utviklingsplan for 2013/2014 står det under tiltaksområdet Bruk av IKT i læringsarbeidet følgende: \\\»Elevane skal bruka digitalt verktøy for å oppnå større motivasjon og læringsutbytte\\\»
7. Denne pedagogiske metoden kan lett overføres til øvrige klasser, spesielt HT-klasse og/eller elever med språklige utfordringer.

Erfaringer underveis

18. mars 2015

Solvor Nærland og Trine Bull

Underveisevaluering av I-pad i HTH-klasser

Prosjektet har nå vart i om lag 5 måneder. Elevene fikk utlevert hver sin I-pad i midten av september. I-Pad\\\\\\\’en skal følge eleven i de ulike aktivitetene både i skole, avlastning og i hjemmet. Hver morgen under morgenmøtet på skolen skal eleven vise andre elever og personalet et bilde eller en videosnutt av noe de har deltatt i. Også på andre areaner (hjemme, på avlastning) kan eleven formidle sine opplevelser og aktiviteter ved hjelp av I-paden. I tillegg til egne positive erfaringer med dette, har vi fått god tilbakemelding fra foreldre. De opplever at de blir godt informert om elevens skolehverdag og opplevelser ved hjelp av bilder og video på I-pad.

Om de pedagogiske målene:

1. Øke elevens evne til kommunikasjon

I forhold til måloppnåelse har vi økt elevens evne og mulighet til kommunikasjon ved at han/hun daglig viser bilder og videosnutter både hjemme, på skolen og i avlastningsbolig. Opplevelser blir dermed formidlet på en svært konkret og god måte.

 

2. Øke elevens evne til å forberede seg på noe som skal skje

Vi benytter små videosnutter og klipp fra f.eks. You Tube når vi skal forberede elevene på en aktivitet. Da vi skulle på togtur, fikk alle elevene se en videosnutt fra NSB som en forberedelse, i tillegg til pictogram og tegn. Hvis vi skal forberede på en aktivitet som vi gjentar ofte, får eleven se en videosnutt fra et tidligere besøk.

 

3. Øke elevens mulighet til å påvirke egen hverdag

Dette er et mål vi må arbeide mer med, da vi ennå ikke opplever at elevene våre bruker I-padene til å påvirke sin egen hverdag.

 

4. Samarbeid mellom foresatte og ulike faggrupper

Vi opplever at foresatte setter stor pris på video og bildedokumentasjonen fra skolens side. I tillegg mottar skolen informasjon fra avlastning og hjem. Vi får se eleven i andre miljø, og eleven kan fortelle oss om sin familie og vise bilder fra sitt hjemmemiljø. Vi ser også elevens hjelpemidler i hjemmet og hvordan disse blir brukt. Vi har opplevd at en elev har hatt utslett og hevelse, og har tatt nærbilde av dette for å få informasjon om hva det kan være. Vi har også tatt video av adferd og bedt foreldre vise den til lege for å få vurdering om det kan være epileptisk.

 

5. Stimulering av hukommelse ved at eleven får se bilder/video av det han/hun har gjort

Vi opplever av elevene reagerer svært positivt på å se bilder og opptak fra ulike aktiviteter som de har vært med på. Noen av dem henter selv fram opptak fra f.eks. teaterforestilling, aktiviteter i gymsal, matlagingssekvenser og sangstunder, og ser på disse om og om igjen.

Ny erfaring

3. mars 2016

I avdelingen vår har vi to klasser, A og B.

I A-klassen går elevene med størst behov for funksjonsstøtte. Ingen av dem har aktivt språk. Flere av dem hadde lite ferdigheter i å formidle eller påvirke sine omgivelser da de begynte. I opplæringen vår er tilegning av slike ferdigheter overordnet. Få av elevene i denne klassen har vært interessert i data før. Bruk av app’er er lite relevant for dem. De fanges av bilder og video av seg selv og nære personer og av aktiviteter de selv har vært med på. At Ipaden i tillegg er hånterbar og kan holdes helt opp til ansiktet, bidrar også til felles fokus. Elevene i denne klassen har fått et hjelpemiddel til å forstå hva de forteller/formidler hjem fordi de gjenkjenner det som er på Ipaden. Hver morgen (i morgenmøte) brukes et bilde eller video som supplement til det som er skrevet av foresatt i kontaktbok. Tilsvarende får de samme hjelp til å fortelle på skolen hva de har opplevd hjemme siden sist. Elevene er dermed mer direkte sentral i formidling av det de har opplevd. De viser med felles fokus/smil at de er opptatt av Ipaden sin, og følger den med blikket etterhvert som den sendes fra person til person rundt bordet.

Elevene i den andre klassen, B-klassen, kan i tillegg selv åpne spesielle filmer og nyttiggjøre seg enkelte App’er.

Oppsummering og veien vidare

3. mars 2016

Gjennom prosjektet ble det kjøpt inn 10 Ipader. Av disse blir 8 disponert av elever så lenge de får opplæring ved Åsane videregående skole. Ipadene blir innlevert til skolen når de slutter, og elevene får med seg alle bilder og videoer lagret på en minnepenn. Ipadene blir deretter tilbakestilt og klargjort for ny bruker.

Erfaringene med bruk av Ipader er så positive at vi kommer til å fortsette bruken av dem i undervisningen.

  • Ipad er nyttige hjelpemidler for elevene våre i kommunikasjon og formidling
  • Ipad kan bidra til å forberede eleven på det som skal skje samme dag (timeplan) og dagen etter (utflukt)
  • Ipad kan øke elevenes mulighet til å påvirke egen hverdag (f.eks egne spillelister, egne opptak, noen få elever kan bruke egne app\’er)
  • Ipad har vist seg å være usedvanlig nyttige redskap til å fremme samarbeid mellom skole og foresatte. De foresatte tilbakemelder at de har fått et veldig godt innblikk i skoleaktivitetene og hvordan den personen de er foresatt for framstår i aktiviteten. I tillegg har vi flere ganger tatt opptak av adferd eller i episoder som vi har ønsket at de skal ta med til vurdering hos lege eller fysioterapeut. Disse opptakene har blitt slettet etterpå.
  • Ipadene har hjulpet elevene våre til å huske hendelser i ettertid. Særlig gjelder dette video-opptak med lyd. Når spesielle opptak seinere har blitt avspilt, har elevene vist med smil, mimikk, at de reagerer/husker. Noen finner selv fram til disse opptakene og spiller dem av om og om igjen.

Så lenge de innkjøpte Ipadene virker, vil de bli utlevert til nye elever i avdelingen vår. Etterhvert vil de bli utslitt og trenge å bli erstattet.  Før det, må vi få avklart hvem som skal betale for nye Ipader.