Skolevandring

Bakgrunn og mål

Tilbakemelding frå MU undersøkinga  2014 der lærarar ynskjer meir direkte tilbakemelding frå leiar i høve til yrkesutøvinga, samt dei utfordringar og tiltak som skulen har hatt i høve til utviklingsområde Klasseleiing.

Leiingsperspektiv: Støttande

      Fasar i arbeidet – før samtale med lærar, felles observasjonskriterier, naturleg for oss å ha framlegg om å ta utgangspunkt i handtering av bråk/uro, forseintkoming og felles regelhandtering. Dette må drøftast nærare i kollegiet

Observasjonsperiode: Første 5 min. av ein time.   Gjennom føre fleire økter (min 5 ? ) i en tre vekers periode og så ein ettersamtale med lærar. Vi har vel 40 pedagogar tilsett på skulen og tenker fordele desse mellom dei fire som har personalansvar i leiinga. Det er rektor, ass.rektor og to avdelingsleiarar.  Tiltaket er obligatorisk men vi tenkjer starte med dei som er mest positive. Vi ser og at det for nokre lærarar kan vere vegring mot å lære seg OneNote, men for dei få kan vi vurdere å leggje til rette for andre samarbeid- og kommunikasjonsformer.

 

  • Val av teknologiar, kva eigenskapar ser de som nyttige ved teknologiane

 

  1. Bruke OneNote i arbeidet. Leiargruppa har nytta one note som verktøy til alle møter dette skuleåret. Vi tenkjer at det vil være naturleg å invitere aktuelle lærarar inn, gje det opplæring i one note og at vi bruker dette området til å legge inn konkrete «observasjonar» etter kvart besøk. Lærar kan leggje inn sine planar for timen og refleksjonar om kva som har skjedd i ettertid. Det skal være full openheit om det som skjer og notata vert nytta i ettersamtalen. Det kan og være aktuelt å opprette eit felles rom der vi legg ut litteratur – tips og andre ting om høver inn i prosjektet.

Erfaringer underveis

Vi fikk en treg start.  Vi opprett OneNote klassenotatblokk men det viste seg ikke være like lett å få lærere til å ta i bruk denne.  Delvis har dette sammenheng med at det for mange var nytt  a ta i bruk Office 365 og delvis med at vi må kontakte hver enkelt personlig da systemet ikke fungerer slik at inviterte lærere ikke får  melding automatisk.