iPad i tilpassa opplæring

Bakgrunn og mål

Bakgrunn

Bruk av nettbrett i undervisninga har vore prøvd ut på nokre skular, m.a. Kvinherad og Norheimsund: dei har samla inn og vurdert aktuelle «appar», lagt dei ut på Ipad til dei aktuelle brukarane (kan styre brett til elevar og lærarar).

Utprøving av aktuell programvare/aktuelle læringsressursar her ved skulen kunne vere interessant m.a. i tilrettelagt undervisning i ei såkalla HTA-gruppe (gruppe med redusert elevtal og IOP).

Målsetting

Finne og prøve ut dei beste applikasjonar og læringsresursar for nettbrett i høve til elevar i HTA-gruppe. Akutelle lærarar gjer seg kjende med desse og får prøvd dei ut med elevane. Finne ut om bruk av nettbrett gir ein læringsgevinst ut over det elevane får gjennom meir tradisjonelle læringsmåtar, og kva fordelar det er i så fall.
Eit pedagogisk mål er å finne applikasjonar og  bruk av desse som er godt tilpassa den enkelte eleven. Dette gjeld i faga norsk,  praktisk rekning, engelsk og matfag.

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Finne og gjere seg kjent med relevante applikasjonar 26.03.2014 31.10.2014
Prøve ut valde applikasjonar på elevgruppa/enkeltelevar 2014-03-31 2015-04-30

Erfaringer underveis

Vi fekk ipad\\\\\\\\\\\\\\\’ane i slutten av mars (2014), og i startfasen vil lærarane bruke tid på å gjere seg kjend med ipaden og leite opp relevante applikasjonar. Planen er etterkvart å dele erfaringar på prosjektsidene her på digitalskule.no.

19.juni 2014

HTA klassen har hatt avslutning med elevar og

foreldre til stades. Det blei vist trailler og film laga i iMovie, med opptak av elevane sin aktivitet gjennom året. Både foreldre og elevar var svært begeistra!

IPad har vore mykje brukt til å gjere opptak av elevane sin aktivitet på kjøkenet. På desse får læraren også elevane i tale vha. spørsmål.

Førebels erfaringar er at elevane for det første skjerpar seg og blir meir fokusert om det dei skal gjere, og for det andre blir dei meir motiverte, og synest det er spennande å sjå etterpå. Det har også ein pedagogisk effekt å sjå opptaket etterpå og læraren samtalar med eleven om utføringa av aktiviteten.

Oppsummering og veien vidare

Erfaringane i prosjektet blir evaluert i januar 2014, evt. blir prosjektet forlenga til mai 2015, med sluttevaluering då.
Sluttevaluering kan lesast under LOGG.
Erfaringane i prosjektet er så positive at lærarane er innstilte på å halde fram med og utvikle bruken av ipad i læringsarbeidet i HTA-gruppa.