Aktivitet: Evaluere

Evaluering 16.06.16

Publisert 16. juni, 2016 | Evaluere

Det har vært et år med mye arbeid hvor de største utfordringene som har krevd mest tid har vært å utvikle læringsmateriell før elevene skulle bruke det. Jeg har delt opp fagene i mindre delemner hvor hver hvert del emne består av en arbeidsoversikt, spesifisering av læremålene, noen undervisningsfilmer, teoretiske og praktiske oppgaver. Elevene velger hvilket del emne de ønsker å starte på, deretter følger de arbeidsoversikten/beskrivelsen som sier hva de skal gjøre. Jeg har i hovedsak ikke hatt undervisning, lærestoffet har de tilegnet seg gjennom undervisningsvideoene jeg har utviklet. Dette har gitt meg bedre tid til å følge opp hver enkelt elev og jeg har kvalitetssikret elevenes kunnskap med mange praktiske prøver.

 

Evaluering av elevene
Slutt evalueringen av elevene som er eksamen og senere en fagprøve, er en praktisk vurdering. Med dette i tankene har jeg valgt å bare bruke praktisk evaluering av elevene. Dette har vært mulig for den tiden jeg tidligere brukte til undervisning har jeg nå brukt til oppfølging. Til hvert delemne er det satt opp en eller to praktiske prøver, dette har fungert meget bra og elevene har klart seg mye bedre med denne evalueringen enn om de skulle hatt teoretiske prøver. I evalueringen har jeg også hatt muligheter til å rette/tilføre kunnskap elevene mangler. Noen elever har vist stor utvikling på de første prøvene. Kunnskapen var ikke slik jeg ønsket og jeg ga elevene mulighet til en ny prøve neste dag. Denne var bedre og elevene var mye bedre forberedt på senere prøver.

 

Teknisk
Jeg har utviklet 35 undervisningsvideoer hvor flesteparten ligger på youtube (https://www.youtube.com/results?search_query=runeauv). Jeg har valgt å lage mesteparten av grunnlaget for videoene i PowerPoint og brukt Screencast-O Matic for å spille de inn. Jeg har brukt Audacity for å redigere lydfiler, og jeg har valgt å ikke brukt video editeringsprogram men heller spilt inn nye videoer ved behov. Jeg har brukt itslearning som plattform for prosjektet.

 

Utfordringer
Det krever mye arbeid å utvikle læringsmateriellet. Jeg har kommet langt men har mange delemner igjen. En annen utfordring har vært å få elevene til å arbeide, de er vant til «tavle undervisning» hvor ikke alle har prioritert å følge med. I denne undervisningsformen krever det at alle «arbeider», her har jeg prøvd flere metoder. I begynnelsen prøvde jeg å følge opp elevene med de teoretiske oppgavene og de praktiske prøvene, det var mye arbeid og var vanskelig å ha oversikt. Jeg prøvde da med logg. Elevene skulle skrive en logg over hva de har gjort hver time, utfordringene her var at de som ikke arbeidet så mye skrev heller ikke logg. Det krever også mye arbeid fra meg for å følge opp og få elevene til å skrive logg. Det siste jeg prøvde var å sette tid på hvert av del emnene. Når de startet på et del emne satt vi opp når de skulle ha neste prøve. Dette har hittil gitt det beste resultatet.

En annen utfordring har vært å finne tid til å utvikle prosjektet, skolen er flink med materialet jeg har hatt behov for og jeg ble fritatt for et felles prosjekt. Prosjektet mitt har krevd mye tid, som har gått utover min fritid. Når vi starter prosjekter er det ikke sikkert vi kan redusere annet arbeid slik at vi kan få tid til det ekstra arbeidet som prosjektene krever. Skal vi satse på egne prosjekter må det settes av tid slik at vi kan utvikle disse.

 

Framover
Jeg har ikke fått klare svar på hvor mye tid jeg får til prosjektet mitt, hvor mange andre prosjekter jeg må utføre samtidig så jeg er usikker på hvor lenge jeg har mulighet å arbeide med dette. Hvis jeg får for store utfordringer tidsmessig kan det være vanskelig og avslutte å gå over til tradisjonell undervisning, for elevene har vært gjennom forskjellige emner. Med erfaringene jeg har til nå ville jeg ikke startet dette prosjekt gjennom skolen. Jeg har meget stor tro på prosjektet, men ville heller utviklet prosjektet hjemme (ikke som et skole prosjekt) og i så fall implementert dette gradvis uten å søke om godkjent prosjekt i skolen.