Evaluering av prosjektet fra de ansatte i Margaretastredet

Publisert 26. juni, 2015 | Bruk av nettbrett i klasserommet

Da vi startet prosjektet på høsten 2014 var det forskjellig nivå og motivasjon blant de ansatte for å gå i gang med nettprosjektet. Noen hadde mye erfaring med bruk av nettbrett, noen hadde mindre erfaring og andre igjen hadde aldri tatt i et nettbrett. Det var derfor en utfordring å lage et undervisningsopplegg for de ansatte som ivaretok alle. Opplæringen begynte på det mest elementære og etter hvert som prosjektet kom i gang ble det mye eksperimentering og hjelp til hverandre. Vi delte raust på kunnskapen og vi observerte at de ansattes økende kompetanse smittet over på elevene og deres motivasjon. Vi fant apper som kunne brukes av de fleste elevene, men også noen som måtte tilpasses den enkelte. Ansatte brukte nettbrettene aktivt til å lese aviser, google og ellers på mange av de daglige digitale arenaer. Det er en samlet oppfatning at prosjektet har vært inspirerende og for mange  åpnet den digitale verden for økt kunnskapen deres. Totalt sett har prosjektet vært særdeles vellykket og pr i dag bruker alle ansatte sine nettbrett i varierende grad.

Trening av finmotorikk

Publisert 26. juni, 2015 | Ukategorisert

Det er gøy å se at våre elever tar etter/kopierer andre ungdommer. Vi får tilbakemeldinger på at når de sitter med andre som har nettbrett/ Smart telefoner kopierer de atferd og sitter og koser seg på samme vis. I skolesammenheng har vi prøvd ut ulike ting for å prøve å få trene finmotorikk med nettbrett. Vi har brukt notatblokken og lagt inn Emoji på tastaturet. Selvom ikke eleven kan skrive ord og setninger har hun kost seg med å «skrive hemmelig språk»og i tillegg bruke Emoji. Viser frem ferdig produkt og er veldig stolt av dette.

Hun får bruke hendene sine og dette er en fin måte å trene finmotorikk på.

For å legge til Emoji gjør du følgende:

 1. Trykk på Innstillinger > Generelt > Tastatur.
 2. Trykk på Tastaturer.
 3. Trykk på Legg til nytt tastatur.
 4. Trykk på Emoji.

til bloggen

Day One

Publisert 26. juni, 2015 | Appar

Day OneDenne appen kom eg over no for 2-3 veker sidan på skolebesøk for å møte ein ny elev. Der var det ein elev som brukte dette programmet som kommunikasjons-bok mellom heim og skule. Det er plass til mykje tekst til kvar dag.

Appen må kjøpast, den kostar kr 49,-.

 

Samanlika med Moment Diary- MD-, er det plass til meir tekst i Day One, medan MD har plass til fleire bilde per dato og lite tekst

Day One virkar enklare å administrere.

 

day One 1

Her kan ein starta med å velja om ein vil leggja til bilde eller tekst. Begge deler kan redigerast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day One 2Oversikt på Timeline. Over tastaturet kan du skimte ei linje med symbol. Der er det ulike val, eks settings, export, sette dato, klokkeslett, hashtag osv.

Under export kan ein sende innhaldet for den dagen på e-post, f.eks når eleven er på avlastning eller bur i eigen leilihet, så kan det sendast bilde og eller tekst til foreldre. Det må avklarast med foreldre kva som kan sendast på e-post.

 

 

 

 

 

 

 

Day One 3Slik ser skrivesida ut. Medan du skriv, er tastaturet framme på sida – det viser ikkje på dette bildet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day One 4Slik ser e-posten på nettbrettet ut. Eg har sendt bilde og tekst frå 6. juni på e-post.

Denne appen skal eg prøve ut neste skoleår!

Pedagogisk bruk av bileter og video i undervisninga.

Publisert 18. mai, 2015 | Uncategorized

Elevane i dei kvardagslivsgruppene som vi underviser i har ofte alvorlege diagnoser og læringspotensialet er ofte lite. Det tek lang tid å kartlegge desse elevane og å finne fram til gode og langsiktige mål for kva vi ynskjer å lære frå oss.  Desse elevane har store problem med å nyttiggjere seg av sjølv dei enklaste funksjonane som er tilgjengeleg på ein Ipad. Berre det å ta ein «selfie» er ei stor utfordring for våre elevar. Det er derfor nødvendig at dei får hjelp til t.d. det å ta bileter. Dette er ikkje noko vi har undervist i med konkrete målsettingar på i løpet av året. Dersom vi frå starten av prosjektet hadde vore meir målretta i forhold til konkrete opplæringsmål som t.d. at dei skulle meistre enkle mål som t.d. det å ta bilete eller film sjølve, kunne dei kanskje ha meistra dette i større grad.

Prosjektet har  i stor grad fungert som ei utprøving av dei mange ulike funksjonane som er tilgjengelege ved bruk av ein Ipad. Pedagogiske appar som puslespel, klokketrening, matching,og liknande har vore prioritert. Utprøvinga har famna vidt og målsettinga har vore å prøva ut ulike funksjonar i bruk av Ipad. Konkrete pedagogiske mål for den enkelte eleven har ikkje vore noko hovudmål. Dersom vi frå starten hadde vore meir spesifiserte, dvs. at vi ut frå den einskilde eleven sine føresetnader hadde valt ut spesifikke mål, t.d. det å sjølve ta bileter sjølv med Ipaden, kunne den enkelte eleven kanskje ha komme lengre i prosessen med å betre nyttiggjere seg av Ipaden. Dette er noko vi må ta med i evalueringa av prosessen.

I løpet av året har vi kunna studere korleis den enkelte eleven har brukt Ipaden sin. Her har vi hatt utfordringar i mange retningar, frå ho som ikkje i det heile vil «ta på»/»trykke» på skjermen til han som i stor grad berre trykker «vilt» på alt som kan trykkast på utan nemneverdig mål eller meining med si «trykking».

Ein av dei nyttige funksjonane med bruk av ipadane har vore å ta opp små filmsnuttar frå klassen å redigere desse saman i Imovie. Små filmar kan enkelt settast saman til bruk i klassen. Vi har og vist ein slik film på ein samankomst med foreldrene.

Med enkle midlar kan vi redigere filmsekvensar og  legge til kommentarspor og lydspor. IMovie er enkel å bruke når du først har klippa klare i kamerarullen. Når bileter og filmsekvensar er tilgjengelege i kamerarullen på iPad kan redigeringsarbeidet starte.

 1. Starte redigering, legge inn aktuelle klipp og bilete. Korte ned klippa og bytte rekkefølgje som passar.
 2. Legge på tekst.
 3. Legge på kommentarspor.
 4. Legg på lyd-effektar/forteljarstemme og musikkspor.
 5. Tilpasse overgangene.
 6. Lag egna tittel på prosjektet, sjå over i fullskjerm (dette gjør du på iMovie startsida).

IMovie har og ein funksjon der ein kan lage ein « trailer». Med denne malen er det endå enklare å lage små filmar frå elevane sin skule-kvardag. I dag er film og video en naturlig del av kvardagen for dei som er unge. De filmar seg sjølve og andre. Når vi som er lærarar, utnytter muligheitene som ligger i å bruke digitale verktøy, blir det ikkje så stor avstand mellom skule- og fritidsaktivitetane til elevene, og dei kan lære meir. Bruk av bileter og video gjer at vi som lærerar kan tilpasse lærestoffet. For mange elever med lærevanskar vil visualisering være virkemiddelet som kan gjøre opplæringa mogeleg.

Det er enkelt å ta bileter med det innebygde kameraet på ein Ipad. Når elevane får bruke bileter og video, er dei produsentar og kan ta aktiv del i læringa. Da går dei meir aktivt inn i læringsprosessen sin, og dei vil sannsynligvis bruke ein betre læringsstrategi. Da blir det og enklare for dei å lagre kunnskap i langtidsminnet. I våre klasser er dette likevel for vanskeleg for dei aller fleste av elevane. I klassene våre er det videoar og bileter som personalet har teke som er brukt. Desse har vi synt på storskjerm og det har vore interessant for elevane. Dei fokuserer og er tydeleg engasjerte. Vi har og brukt bileter av elevane i kontaktbøkene som blir brukt dagleg som kommunikasjon mellom skulen og foreldre eller den verna bustaden deira. Nokre av elevane har og fått hjelp av foreldra til å ta bileter frå aktivitetar dei har gjort i helgar og feriar. Desse bileta har vi så brukt på skulen til å samtale med elevane om. Dette blir ofte svært gode samtaler der elevane er svært motiverte og gjer sitt beste for å uttrykke seg.

Den mest vellukka bruk av bileter i undervisningssamanheng har nok vore puslespel. Det finnes eit utal appar for Ipad med puslespel som tema. Lærerane kan ta bileter av elevane eller  hente motiv frå skule-kvardagen t.d. gjenstandar elevane er glad i eller har eit forhold til, og bruke desse i puslespela eller til begrepstrening.

Konklusjonen kan være at dette skuleåret har vore nyttig som ei kartlegging av muligheitene som Ipad har og korleis vi som lærarar best mogeleg kan nyttiggjere oss av bilet- og filmbruk med Ipadar i undervisninga.

Lydhør

Publisert 8. mai, 2015 | Uncategorized

Lydhør_200pixLydhør er ein app til bruk for å høyra lydbøker for dei som har lånerett hjå NLB – Norsk Lydbokforlag. Appen kan lastast ned både på I-phone/i-pad og på smarttelefonar og nettbrett som støttar Android.

Appen er gratis.

NLB låner ut lydbøker og punktskriftbøker til personar som er blinde, svaksynte og andre som har problem med å lese trykt tekst.

Ein del av elevane våre dette skoleåret, har allerede lånerett hjå NLB pga andre programvarer.

I Lydbokforlaget er det bøker som passar både for barn, ungdom og vaksne. Ein del av elevane våre likar godt barnebøker, og er kjend med cd-ar med desse bøkene.

Via denne appen kan ein enten streame bøker eller laste dei ned på nettbrettet (eller smarttelefon/i-pod). Bøker som er lasta ned, kan høyrast på utan å vera koble til internett. Når ein streamar bøker, må ein alltid vera «på nett» for å høyra.

Ifølge nettsidene til www.statped.no har Lydhør desse fordelene:

 

I Lydhør kan du

 • justere hastigheten på opplesningen
 • gjenta siste setning
 • sette inn bokmerker
 • starte der du slapp siste gang du var inne i boken
 • laste ned boka til appen slik at du kan lytte uten å være tilkoblet internett
 • endre størrelse på skrift og farger på bakgrunn

 Du kan også legge inn bøker fra Skolelydbok fra statped.no.

 

Per i dag har eg kun prøvt ut appen for 1 elev, og denne eleven høyrer gjerne på lydboka ei god stund. Lydboka har eleven høyrt mange gonger tidlegare via CD. Det er usikkert om denne eleven vil klara å sette i gang lydboka på eiga hand, det har me ikkje jobba med.

Eg driv på å teste ut appen på eige nettbrett og i-pod. Hastigheten kan regulerast med %. Normalhastighet er 100% og så kan ein regulere mellom 50-200%.

***

Tidlegare har eg høyrt på lydbok (for voksne) på CD saman med lesesvake elevar. Me høyrde boka over fleire veker og såg filmen på kino etterpå. Lydhør er ein god erstatning for cd-ar og er lettare tilgjengeleg.

På informasjonssidene til NLB ligg også bruksanvisning, også til korleis overføre cd via iTunes til Lydhør dersom det er ønskeleg.

Prosjektet går mot slutten

Publisert 29. april, 2015 | Uncategorized

Prosjektet går mot slutten og det er på tide å evaluere egen læring og undervisningsnytten i forhold til elevbruk.

Selv om jeg hadde en viss kjennskap til ipad fra før, var det mye nytt å lære. Menyene dukket ikke opp hvordan og hvor en helt hadde tenkt seg, så man fikk trykke en del for å lære enda mere.

Vi opplevde store problemer med lugging og bortfall av lyd og bilde når vi gikk via Apple TV til Smartboard. Flere apper, som f. eks Salaby, Elias og Propell kunne vært fint å vise fra ipad via Appletv og Smartboard, men det lugget så mye at det ble oppgitt. Der mistet jeg selv en ressurs som jeg hadde gledet meg til å bruke i morgensamlingene for samlet gruppe.

Det var også vanskelig å forstå at enkelte ipader ikke lot seg koble til nettet selv om konfigurasjonene var likt med de andre. Propell syntes jeg var en kjempegod app. Den krever nett-tilgang for å fungere, og man må huske på å laste ned en del moduler mens man har appen i brukermodus.

I Movie er også et flott program for å hente f. eks filmsnutter og sette dem sammen til en lengre sekvens. Det er enkelt å finne musikk som kan lenkes til filmen, og noen få trykk er alt som skal til før du har laget en filmsnutt med musikk til.

Puslespill viste seg å være hovedsaken i svært mange apper, og man trenger kanskje ikke ti apper for dette. Flotte apper til å lage puslespill fra egne bilder er for øvrig Puzzle Maker og Min egen puslespill-app.  Mange av elevene fikk raskt teken på puslespillene, mens andre ikke var så interesserte hverken i ipaden eller oppgavene.  Nettbrett er altså ikke det mest attraktive læremiddelet for alle elever. Enkelte som har f. eks kompakt Rolltalk vil kanskje ha mer utbytte av å fortsette med denne. Motoriske ferdigheter og kognitivt nivå er ganske viktige parametere sammen med elevens evne til å kommunisere om han eller hun har utbytte av at nettbrett brukes. Sanseorganenes fungering spiller også inn.

Jeg vil ut ifra erfaringer anta at nettbrett utvilsomt vil være et stimulerende læremiddel for elever med kognitiv alder fra to år og oppover.

Flittige

Min egen læringsprosess

Publisert 29. april, 2015 | Uncategorized

Da vi startet med nettbrettprosjektet var ipad noe nytt for meg. Jeg  har brukt mye ipad i krøppsøvingstimene, tok masse bilde og vi kunne klipe og lime. Jeg kunne finne musikk  og film på youtube for å vise elevene. Spesielt likte jeg den versjonen av Salaby som vi er fant på Safari. Elevene likte godt mange av pusleappene..

I Pad og Smartboard

Publisert 3. mars, 2015 | Uncategorized

I teorien skulle det være greit å koble seg opp mot Smartboard via Apple TV (en liten boks), og hva bilde angår fungerer det bra. Husk på at man ikke kan aktivere I pad fra Smartboardet slik som en kan med PC. Man må gjerne også tukle litt med å koble inn og ut diverse kabler idet man svitsjer fra PC til I pad og tilbake igjen. Det som fungerer mindre bra er lyden. Når man f.eks spiller av musikk fra appen PROPELL, hakker og lugger det så det i praksis ikke lar seg gjennomføre. Vi vet ikke helt om dette skyldes uregelmessig nettverksforbindelse lokalt hos oss.

MD – moment diary

Publisert 12. desember, 2014 | Uncategorized

MD   MD – dette er som ei kalendardagbok.

Appen som finst både i både Apple- og Androidprodukt, og den er gratis. Den har nokre element som kan kjøpast dersom ønskeleg.

Elevane våre har kontaktbok som blir brukt dagleg mellom heim og skule, dei fleste kjem til å fortsetja med det. For dei fleste elevane kjem denne appen i tillgg, for andre elevar kan det vera dette som fungerer best.

For alle elevane kan det vera kjekt å kunne vise fram bilde, i særleg grad for elevar som ikkje kan lese/skrive og kanskje i tillegg har vanskar med å formidla seg muntleg. Eit bilde kan erstatta fleire setningar og vera godt utgangspunkt til samtale. Dette gjeld også elevar frå framandspråkeleg heim der foreldra ikkje snakkar mykje norsk.

Etter mi meining er denne dagboka fin for fleire av elevane. Dei kan lettare sjå bilete frå aktivitetar dei ulike dagane. Det er også høve til å leggja inn aktivitet fram i tid, både med tekst, bilde og klokkeslett dersom det er ønskeleg.

Programmet kan redigerast både med tanke på bakgrunnsfarge, skriftstorleik, tilgang til mikrofon m.m..

Ein tidsperiode kan også eksporterast til e-post f.eks frå 9.-12. desember. Her må ein vera varsom med tanke på kva opplysningar som skal ut «i lufta».

uten navn Her er eksempel på side som kan eksporterast til e-post. Her er kun bilde av produkt, ikkje av elevar. Me har ikkje brukt denne muligheten til anna enn utprøving.

Me vil fortsetja med å bruke  kalendarboka til dei fleste elevane.

Individuell tilrettelegging

Publisert 4. desember, 2014 | Uncategorized

Elever er svært ulike. De spriker stort hva angår alle spektre fra kognisjon til motorikk, noen har tilleggsvansker som bl.a hyperaktiv atferd, og andre veldig korte stunder hva konsentrasjon angår.   Noen kan ha problemer med sveiping, noen trykker i vilden sky mens andre er i stand til å innhente informasjon og løse oppgaver. Struktur i «lay-out» er også viktig, «hjem-skjermen» må være  ryddig og gjennomtenkt.

Det ble snart klart at man måtte gi seg god tid når man begynte på dypdykket i et utall apper. Søkeordene som vi brukte hyppigst i Appstore var

– Apper for små barn

-Apper for barn

-Apper for læring

-Apper for spesielle behov (og flere søkeord som speiler hva de skulle brukes til).

Vi laget så mapper på hjemsiden og kategoriserte appene slik at det hele ble ryddig. Tilpasning til det enkelte individ gir selvsagt føringer for hvilke apper man laster ned,  vi begynte med et utvalg som var likt for alle i den aller første fasen. Ganske raskt gjorde vi oss erfaringer med hvilke apper som passet til «Per og Kari», og hvilke som ikke gjorde det. Apper som er helt irrelevante for en elev kan trygt slettes.( Hold på ikonet med en finger helt til det begynner å «skjelve» og trykk på krysset så den blir slettet.) Etter hvert vil søkeordene i Appstore klart farges av de erfaringer som man har gjort seg.

Det er forresten ikke alltid at apper er det beste. Last f.eks ned Salaby-appen og se hvor lite innhold der er i forhold til den du finner på nettet. Jeg var litt skuffet over at forskjellen var såpass stor mellom de to utgavene, derfor gikk jeg i Safari-nettleseren, skrev inn Salaby.no og logget meg på. ( Skolen min abonnerer på Salaby)  Da legges MOBIL.salaby.no seg automatisk inn som adresse.

Se bildet: Du trykker på blått kvadrat med pil opp, og velger «Legg til på hjem-skjerm.»

Picture2

Nå vil du finne et nytt Salaby-ikon på hjem-siden. Den kommer ikke i konflikt med ikonet for Salaby-appen hvis den allerede er på paden . Da trenger du vanlig nett-tilgang og vips så har du fullversjonen tilgjengelig. Har skolen smartboard og en Apple-tv kan man projisere paden til tavla.

En god ting til i denne forbindelse er at mobilversjonen av Salaby også finnes i Google-play. Derfor kan en elev med Android direkte få en Salaby som er helt lik den som sees på Ipaden.

Den kan IKKE styres med berøring  av smart-tavle, så det som skal utføres må skje på paden.

Videre kan det være at noen mangler forutsetninger for å «swipe», men er god på å trykke. Da må man finne apper som f. ikke trenger det å dra , men kanskje kun er av «trykk og noe skjer-«typen. Her kan nevnes «Spill for barn»-appen . (Med et apehode på ikonet)

Andre kan være så bevegelseshemmet at de ikke kan trykke selv. Da kan man laste ned apper som f. eks. PROPELL, der du finner både sanger og historier som en kan lytte til.

En utfordring kan også være hvor stabilt og kapabelt trådløst-nettet er på deres arbeidsplass. Vi opplever stundom en smule frustrasjon når mobiltelefoner, PC`er og andre nettbrett kommer seg «på» mens Ipaden ikke får «nettkontakt», eller nettet kan være ustabilt og man mister forbindelsen.

Erfaringene her viser oss at oppgaver som nødvendige nedlastinger og slikt som går inn under forberedelsene, bør unnagjøres FØR man sitter der med en elev og ikke får brukt Ipaden fordi den ikke kommer seg på nett. Et godt eksempel er «Propell»-appen. Her må filer lastes ned FØR man kan gå videre, selv om selve appen er installert.

En annen erfaring er at «gratis-appene» kan være «tynn suppe», d.v.s at lite kan utføres uten å kjøpe dem fri. Dette er egentlig bare et LITE problem så lenge som prisene er så lave. Man finner svært mange apper i prisklasse 7 til 25 kroner.