Google skjema (Forms)

skjema

Google skjema (engelsk: google forms) kan du nytte som eit verktøy for undersøkinger. Du lagar spørsmål, publiserer skjemaet, deler lenka med dei du ønsker skal svare, og svara havnar i eit rekneark. I reknearket kan du sortere og analysere svara du får inn som du vil. Her er eksempel på undersøking: http://goo.gl/forms/tF5XVZsOzM (du kan med fordel svare)

Du kan organisere spørsmåla i inndelinger/avsnitt, du kan leggje til bilder og video. Spørsmål kan redigerast, kopierast og slettast til du er nøgd. Du kan òg velge forskjellige malar med bakgrunn, skrifttype og anna. Skjema kan brukast til svært mange områder allt i frå enkle kartlegginga til store undersøkingar med mykje datamateriale som kan analyserast. Du kan t.d bruke Skjema innafor vurdering, eigenvurdering og utviklings samtalar med elevane. Fordelen med Skjema i forhold til undersøking på Itslearning er ma. analyse delen. I tillegg er det enkelt å ta undersøking utan innlogging, som å svare via SMS på smartelefon.

Det finnest følgjande alternativ til typer spørsmål:

  • Tekst (kort tekstsvar)
  • Avsnitt (lengre tekstsvar)
  • Fleirval (velg eit alternativ)
  • Avkryssing (velg fleire alternativ)
  • Velg frå liste (svar i nedtrekksliste)
  • Skala (svar på ein valfri skala)
  • Matrise (vel eit punkt i ei matrise)
  • Dato (vel dato frå ein kalender)
  • Tid (vel tid, anten tid på dagen eller lengde i tid)

Under kan du sjå korleis ein lagar undersøking, den samme som over.

I oppretting og redigerings modus for unersøkinga finner du responsen og antal svar. (Bilde under)

svar

Ved å klikke på «svar» får du opp boksen som viser  samandrag av svar som Google analytics 

Under «sammendrag av svar» ser ein regnearket for detaljert informasjon (Bildet under)

Du kan flytte deg inn i skjema med glidebryter over «skjemasvar1»

Det er òg mogeleg å endre skjemaet etter at nokon har svart, men dersom du endrar type spørsmål, eller sjølve spørsmålet, vert det litt kluss i reknearket med svar. Dersom det er større endringer er det kan hende betre å kopiere skjemaet og lage nytt.


 

Lær meir

Google Apps of Work med utfyllande informasjon finn du her.

Videotips

Video for lærar

Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?