Personvern

Det enkelte mennesket skal vera ukrenkeleg  og ha  krav på respekt frå andre menneske. Personvern handler om retten til å få ha privatlivet i fred. Idealet er at den enkelte skal ha råderett over sine eigne personopplysningar.

Den viktigaste lova om personvern er personopplysningsloven.

§ 2.Definisjoner
I denne loven forstås med:
1. personopplysning: opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson,
2. behandling av personopplysninger: enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter,
3. personregister: registre, fortegnelser m.v. der personopplysninger er lagret systematisk slik at opplysninger om den enkelte kan finnes igjen,
4. behandlingsansvarlig: den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes,
5. databehandler: den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige,
6. registrert: den som en personopplysning kan knyttes til,
7. samtykke: en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun godtar behandling av opplysninger om seg selv,
8. sensitive personopplysninger: opplysninger om
a. rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning,
b. at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling,
c. helseforhold,
d. seksuelle forhold,
e. medlemskap i fagforeninger.

 

Datatilsynet har ei god side som forklarar kva dette er. 


Ressurser i personvern

Kva ser applikasjoner?

 

Tilbakemelding

Ditt navn

E-post

Hva ønsker du å fortelle oss?