Fagsamtale

Bakgrunn og mål

Det er vanskeleg å få til gode munnlege vurderingssituasjonar som ikkje krev altfor lang tid. Fagsamtalar er ei form der ein samlar ei gruppe elevar, kanskje fire-fem stykke, og har ein gruppesamtale om eit gitt tema. Her får alle elevar vist kva dei kan om emnet, er tanken. Ved å ta opp samtalen er det lettare å vurdere kvar einskild elev i ettertid.

Erfaringer underveis

Det er viktig å tenke gjennom elevsamansetninga i gruppene. Ein kan anten ha nokså jamnt nivå på elevane, eller det kan vere mest tenleg å ha ei meir heterogen gruppe. Viktog å førebu oppfølgingsspørsmål til bruk undervegs slik at ein kan styre samtalen. Ein må passe på at det er spørsmål av ulik vanskegrad/nivå, slik at både svake og sterke elevar får vist kompetansen sin.

Oppsummering og veien vidare

Prosjektet held fram