Relasjonsbygging

Relasjon

Alle veit at ein yter best når ein trivs og anerkjenner læraren sin eller leiaren sin.

UDIR sine sider finner du mange ressurser, skjemaer innafor sosialt læringsmiljø og relasjonsbygging.

Skjermbilde 2015-02-19 kl. 15.20.58
Thomas Nordahl fortel i videoen over fra Udir om relasjonell klasseleiing.

Kontaktlærar er den mest sentrale for relasjonsbygging for klassens sosiale læringsmiljø. Faglærar skapar elevrelasjon før undervisning i faget og har ansvaret for å halde relasjonen vedlike for kvar einskild elev. Bruk figuren over, samt ressurser IKT i læring og sjå UDIR sine sider.

Eksempel på skule og heim samarbeid:

Kontaktlærar: Starsamtale med elev og føresette ved skulestart. Har eleven vansker som ikkje er kjendt? Elev Interesser som skulen eller klassen kan dra nytte av? Dette loggførast slik at alle i lærarteamet blir kjend med kva som er kome fram. Fint å sjå tilbake til om eventuelle utfordringer oppstår seinare.

Korleis halde kontakt med føresette om det som føregår på skulen?

  • Facebook skuleside eller gruppe, sjå meir om bruk av Facebook i skulen. Eksempel frå NGV skule
  • Skulens heimeside med tydeleg struktur for brukarane (eksempel frå grunnskule)
  • E-post mellom skule og føresette
  • SMS som melding ved fråver. Telenor abonnenter har ei gratis teneste som fungerer fint på ulike plattformer, SMS+
  • Det finnest ulike leverandører som kan tilby SMS tenester tilpassa skule med årleg kostnad. (eksempel)
  • Kontakt i form av telefonsamtale, møte og utviklingsamtaler

Her er ein artikkel som viser kor viktig det er med relasjoner overfor elever for å avgrense fråfall i skulen.