KVV - IKT-prosjekt Munnleg vurdering og Vurdering i munnleg

Bakgrunn og mål

Intensjonen med prosjektet er å bruke språklab, opptak- / lydfil-funksjonane i It\’s learning og det nettbaserte programmet ScreencastOmatic for å nå følgjande pedagogiske mål:

a) At elevane betre kan få vist kompetansen sin gjennom
* alternative prøveformer for elevar som har skrivevanskar (t.d. i naturfag, samfunnsfag etc)
* større breidde i dei munnlege aktivitetane + vurderingsformer i norsk og språkfag

b) At elevane kan få betre og meir nyansert undervegsvurdering

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Elevar med spesielle behov (selektiv mutisme) 26.08.2012 17.06.2013
Eksamenstrening - munnleg framføring - Økonomi og lieing + Samfunnsfag 01.01.2014 05.05.2014
Eksamenstrening - munnleg framføring - Engelskspråkleg litteratur og kultur 01.03.2014 13.06.2014
Undervegsvurdering - Økonomistyring 26.08.2013 01.05.2014
Undervegsvurdering - Restaurant og matfag 20.08.2012 06.06.2013
Undervegsvurdering - Helsefag 20.08.2012 06.06.2013
Undervegsvurdering - Økonomi og leiing 20.08.2012 06.06.2013
Undervegsvurdering - Engelsk og enskspråkleg litteratur 20.08.2012 01.06.2014
Undervegsvurdering - Norsk 20.08.2012 01.06.2014
Undervegsvurdering - Engelsk + Tysk 01.01.2013 01.06.2014
Alternativ til munnleg framføring - Norsk 20.08.2012 01.06.2014
Kurs og workshops - ScreeencatOmatic, lydoptak og språklabb 20.08.2012 01.01.2014

Erfaringer underveis

Delmål om \»alternative prøveformer for elevar som har skrivevanskar (t.d. i naturfag, samfunnsfag etc)\» har av ulike grunnar ikkje blitt gjennomført i prosjektet.

Fokus hor vore på undervegsvurdering og eksamenstrening ved digital munnleg framføring.

Erfaringar når det gjeld undervegsvurdering :

Positivt

 • grundigare og meir detaljert enn ved skriftleg tilbakemelding
 • lettare å gi positiv tilbakemelding enn ved skriftleg
 • god kobling mellom tilbakemelding og elevsvar
 • eleven kan gå inn og få repetert tilbakemeldinga seinare
 • alle må høyre tilbakemeldinga før dei får karakteren
 • i yrkesfag tok lærarane bilete av arbeidet til elevane og kunne peike på dei ulike elemta i ScreecastOmatic

Negativt

 • tilbakemeldinga kan verte vanskeleg å oppfatte dersom det tekniske ikkje er i orden: lydnivå, musebevegelse etc.
 • må høyre heile lydfila om igjen om dei skal gå tilbake og sjekke ein feil
 • på skriftleg eksamen er det lettare å ta med ein skriftleg tilbakemelding fordi elevane ikkje kan ta med seg høyretelefonar
 • dei fleste elevane føretrekker framleis samtale/ munnleg tilbakemelding
 • problem å bruke verkty når ein sit på arbeidsrom med andre lærarar

 

Erfaringar når det gjeld eksamenstrening ved digital munnleg framføring:

 • Elevar har fått nytta ScreencastOmatic og/ eller lydfiler til munnlege framføringar, dette gjeld både for eksamenstrening i vanleg klasse og som eit tilbod til elevar som har vanskar med å presentere framfor klassen.
 • Ein elev med selektiv mutisme fekk også gjennomfør munnleg eksamen ved hjelp av ScreencastOmatic.
 • Når elevar får presentere munnleg digitalt kan dei få høve til å øve seg oftare og vi treng ikkje bruke så mykje undervisningstid til å høyre på ein og ein elev.
 • Det er også ein grei måte å skaffe vurdering på elevar som er fråverande på dagar med munnleg presentasjon.

 

Oppsummering og veien vidare

Vår erfaring er at bruk av digitale verkty er eit godt supplement til å gjennomføre munnleg vurdering og vurdering i munnleg. Dette vil nok verte meir vanleg i framtida.

Sjølv om ein del lærarar har tatt i bruk desse verktya, kunne vi godt tenkt oss at fleire nytta dei. Prosjektet har vore nyttig og opna opp for nye arbeidsmåtar for både elevar og lærarar.

Det med å finne gode vurderingsformer er alltid ei utfordring i skulen.

Det neste vi vil prøve ut er appen iAnnotate for iPad, der ein kan kombinere visuell tilbakemelding og lydfil.