Bruk av iPad i kroppsøving

Bakgrunn og mål

Å få økt gjennomføringsgrad i faget kroppsøving er et uttalt mål både sentralt i fylket og på Laksevåg VGS spesifikt. Etter fylkestingsvedtaket sette Opplæringsdirektøren ned ei arbeidsgruppe for å se på hva som kan gjøres for å øke gjennomføringa i faget. Gruppa hadde tre møte fra november 2011 til januar 2012. Faglærer ved LVS/FAU-leder i kroppsøving/idrettsfag, Atle Moe, satt som medlem i denne gruppa. Alle rektorene og faglærerne i kroppsøving har vært invitert til å komme med forslag til tiltak de meiner er nødvendige for å øke gjennomføringen. Disse innspillene har vært grunnlag for drøftinger i gruppa. Innspill her har seksjonen tatt med seg. Sammen med disse har vi lokalt i seksjonen diskutert om bedre formativ vurdering kan være et ledd i å få økt gjennomføringsgrad i faget. Mer om visjoner under pkt. 2

Pedagogiske mål

Ferdighetsaspektet i faget er blitt tonet ned og et av tre hovedkriterier i faget er: Trenings- og øvingskompetanse med sikte på trening og ferdighetslæring som er individuelt innrettet og relevant for eleven selv.[1]  Seksjonen ønsker å styrke formativ vurdering ved hjelp av digitale hjelpemiddel med todelt målsetting:

1) Bedre formativ vurdering i faget som ledd i øvingskompetanse som er individuelt rettet à økt motivasjon à økt læring

2) Økt gjennomføringsgrad i faget

Pkt. 1 skal støtte opp under pkt. 2.

[1] Idar Lyngstad: Seminar Voss 1. og 2. februar i regi av FAU-Idrett/kroppsøving. (Idar Lyngstad er leder for arbeidsgruppa som har arbeidet fram revidering i faget.)

Aktiviteter i prosjektet / Organisering

Prosjektgruppe: Alle faglærerne vil benytte seg av iPad og applikasjonen Coaches Eye for å lage videosnutter som hjelp i individuell formativ vurdering. Elevmapper der elev sammen med lærer, kan bla i arkivet og se om det er utvikling i øvingskompetansen/ferdighetsutvikling: Formativ vurdering fra lærer og elevs egenevaluering.

Vi ser også at dette kan kombineres med bruk av elevenes egne Smartphones med samme nevnte applikasjon. Elever kan selv dokumentere egne prestasjoner uten at lærer er tilstede der og da. Seksjonen har også pulsklokker tilgjengelig som vi ser kan integreres i prosjektet med samme formål/bruk.

SUMMERT INTENSJON: Vi vil forsøke spesielt å nå de elevene som tidligere ikke har hatt gode erfaringer med faget, falt ut og ikke klart å gjennomføre. Elevene kan gjennomføre i mindre grupper uten presset å ha hele klassen som tilskuere = motivasjonsfremmende og fryktdempende. Dette ettersom filmdokumentasjon, pulsklokkedata vil være tilgjengelig i mappe etter selve gjennomføringen.

Det tenker vi intensjonelt vil gi lærer hurtigere og bedre forståelse av elevens faglige ståsted. Prestasjon blir tonet ned og utgangspunkt i elevs eget ståsted blir sentralt. Dette gir grunnlag for bedre og hyppigere formativ vurdering. I sum er håpet at elevs opplevelse av faget endres til det bedre og dermed økt mulighet for fullført læringsløp.

Hvorfor fokuset på vurdering, tilbakemelding og læring

Universitetet i Bergen har sammenfattet noen undersøkelser rundt vurdering, tilbakemelding og læring. Bak formuleringen Assessment and feedback[1]: making learning visible ligger en tendens i læringsforskningen: det er særlig på bakgrunn av vurdering og framovermelding at elever blir fortrolig med hva som gjelder i faget. Gitt visse betingelser er vurdering og framovermelding den mest kraftfulle og læringsfremmende intervensjonen i elevers læring. Det er særlig innflytelsen som framovermelding har på læringsutbytte, som det er forsket på og vi dermed har kunnskap om.

Ut fra forskningslitteraturen vet vi at vurdering som er rettet inn mot læring (formativ vurdering) har stor positiv innvirkning på læring (f.eks. Black og William, 1998). Studier som har undersøkt effekten av ulike tiltak på læring peker i samme retning: framovermelding (feed forward) er en av de mest virkningsfulle effektene på læring. (Hattie 2009. Hattie og Timperley 2007, Shute 2008) Noe av det avgjørende for læringsprogresjon og utbytte er hvordan de som får tilbakemelding:

  • har mulighet til å gjøre seg nytte av tilbakemeldingen
  • griper mulighetene
  • bruker tilbakemeldingen i videre læring

Disse tre «ballpunktene» er vi spesielt opptatt av å følge opp og evaluere. Oppfølgingen er kontinuerlig, med elev-evaluering to ganger i skoleåret.

[1]Seksjonen ved LAV mener begrepet «feed forward» er mer presist.