Didaktisk bruk av smartbok i undervisningen

Bakgrunn og mål

Bakgrunn for prosjektet har vært et ønske om å prøve ut smartbok i stedet for papirbok i programfagene på VG2, Helsefagarbeiderfaget.

Tanken har vært at smartbok sitt brukergrensesnitt med muligheter for å få opplest tekst, understreking, søkemuligheter og bruk av huskelapper vil være et godt hjelpemiddel for å hjelpe elevene til å bruke flere læringsstrategier i egen læringsprosess.

Målene har vært flere, men et hovedmål har vært økt læringsutbytte for alle elever, uavhengig av faglig nivå.

For å få et så brukervennlig produkt som mulig for elevene har skolen valgt å bruke ipad i tillegg til PC for deltakerne i prosjektet

Prosjektet ble gjennomført i perioden desember 2012- juni 2013

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Smartbok og ipad i undervisning i programfag 17.12.2012 21.06.2013
Smartbok i samfunnsfagundervisningen 14.01.2013 11.02.2013
Bruk av smartbok i praksis 07.01.2013 10.03.2013

Erfaringer underveis

Elevene ble evaluert med jevne mellomrom, med spørsmål om både smartbok og bruk av ipad kontra bruk av PC. En del elever var skeptisk i utgangspunktet, men underveis i prosjektet rapportere flere og flere at dette var gode læringsverktøy og på slutten av prosjektperioden var det bare en elev som rapporterte at hun fremdeles foretrakk papirbok framfor smartbok.

Ipad har en god brukervennlighet, den er enkel å bruke og det er ingen ventetid på at den skal starte. I hovedsak ble ipad brukt som lesebrett og notatskriving. Uten office-pakken og ekstra tastatur er den lite hensiktsmessig å bruke til rapportskriving og vi vurderte det slik at PC var det beste redskapet for denne siden av elevenes faglige arbeid.

En av tankene i prosjektet var at det ville være enkelt å ta med ipad med smartbok og bruke dette som oppslagsverk i praksis. For elevene som var i praksis i Norge har dette delvis fungert som tenkt, for elevene som var i praksis på Zanzibar var ipad ikke med på praksisstedene da arbeidsdagene var kortere og det meste av refleksjonene og veiledningen foregikk på ettermiddagstid sammen med lærerne.

 

 

Oppsummering og veien vidare

Et av målene i prosjektet var at elevene skulle få økt læringsutbytte. Et mål på læringsutbytte er karakterutviklingen i fagene.Vi forventet å finne en tendens mot høyere karakterer til standpunkt enn ved T1, da smartbok ikke ble tatt i bruk før på slutten av første termin. Vi kunne ikke finne en signifikant forskjell på karakterene i programfag fra T1 til standpunkt. Eksamenskarakteren avvek heller ikke fra karkaterene elevene fikk på tverrfaglig tentamen i T1 og var mye i tråd med standpunktkarakterer i både programfag og i PFO (prosjekt til fordypning).

Vi ser at det kan være flere grunner til dette resultatet og noen av grunnene kan være:
– Prosjektet ble gjennomført på kort tid. Hoveddelen av prosjektet ble gjennomført på et semester
– Elevene kom fra praksis i uke 49, hadde tentamen uke 50 og var tilbake i praksis tidlig i andre semester. Dette ga mindre tid til å arbeide med studieteknikk i forhold til bruk av smartbok enn det i utgangspunktet var planlagt selv om E-koordinator og faglærere prioriterte å bruke tid på dette. Tilbakemelding fra elevene var positive og mange elever ga uttrykk for at det var nyttig å kunne streke under og skrive kommentarer i teksten.
– En av lærerne ble sykemeldt for en periode. Vikarene brukte av flere grunner ikke smartbok, for eksempel: skolen hadde ingen ekstra lisenser, det var ikke mulig å finne en vikar som kunne ta hele vikariatet og en del vikarer var lite digitale.
– Prosjektet ble gjennomført i en klasse med 15 elever, utvalget ble derfor lite og det var vanskelig å trekke generelle konklusjoner.

Inneværende skoleår har vi to klasser, begge klassene bruker smartbøker i programfagene, men ikke ipad.