Digitale læringsvideoer som ny muntlig aktivitet

Bakgrunn og mål

I den fagdidaktiske forskningen rundt matematikkundervisning vises det til viktigheten av at elevene opparbeider et fungerende matematisk språk. Dette er av stor viktighet av flere ulike grunner, bl.a fordi et godt utviklet matematikkspråk gjør elevene bedre i stand til å tenke komplekse tanker rundt de matematiske utfordringene de blir presentert for i skolematematikken. I tillegg har skolematematikken en muntlig side (Læreplanen i matematikk K-06) som dreier seg om evnen til å formidle matematiske tanker og løsningsmetoder. Det er også viktig at elevene evner å gjøre seg forstått i matematikkundervisningen når de har behov for hjelp og veiledning av faglærer.

De fleste elever er kjent med formatet læringsvideo, først og fremst gjennom tilveksten av tilgjengelige læringsvideoer på internett og pga økt bruk av metoden omvendt undervisning. Vi ønsker å utforske hvordan læringsvideoer kan fungere når elevene må lage dem selv. I videregående opplæring har alle elever det nødvendige verktøyet til å bruke screencast. Det vil også være mulig å knytte til seg skoleklasser der alle elevene har iPad, slik at vi får testet ut bruken av ShowMe. De verktøyene vi har tenkt brukt til dette er i hovedsak ScrenCast O Matic (PC) og ShowMe (iPad-app).

Som en sekundær effekt, vil slike læringsvideoer kunne gi lærere på institusjonsskoler bedre muligheter til å kunne oversende dokumentasjon på læring elevene har oppnådd, til hjemmeskoler som elevene tilhører. Frem til nå er det i stor grad kun skriftlige produkter som har blitt oversendt til lærerne på hjemmeskolen.

På institusjonsskoler går det elever med sammensatte vansker. Både helsetilstand og kognitive kapasiteter påvirker hvordan innlæringen av fagstoff kan tilegnes best. I den forbindelse ser vi at vi kan få «flere strenger å spille på» ved å implementere disse nye metodene i matematikkundervisningen. Noen elever har vansker som gjør det umulig for dem å delta i muntlige aktiviteter. For noen av disse vil disse nye muntlige aktivitetene kunne oppleves som mindre «skumle» og elevene vil kunne gjennomføre muntlige aktiviteter som ikke innebærer å stå foran en gruppe, klasse eller lærer og opptre på direkten.

 

Målet med prosjektet vil være å starte utprøving av de nye muntlige aktivitetene, både på egne elever men også ved at vi knytter til oss ordinære klasser som vil være med på utprøvingen. Vi må søke å skaffe oss erfaringer om hvordan det vil fungere, både i ordinære klasser og på institusjonsskoler. Gjennom tilbakemeldinger fra både lærere og elever, samt testing av læringseffekt, vil vi kunne si noe om hvor nyttig disse nye muntlige aktivitetene kan være.

I forhold til det sekundære målet med prosjektet vil vi forsøke å innhente tilbakemeldinger fra lærere på hjemmeskolene som vi har sendt slike digitale læringsvideoer til, for å finne ut om hvilken nytteeffekt disse lærerne har av å få et slikt annet vurderingsgrunnlag.

Delmål

A: Alle lærerne i prosjektgruppen skal beherske bruken av ShowMe og Screencast O Matic.

B: Alle lærerne i prosjektgruppen skal gjøre sine elever kjent med begge programmene.

C: Alle Lærerne i prosjektgruppen skal få sine elever til å produsere enten en screencast eller en ShowMe.

D: Alle Lærerne i prosjektgruppen skal innhente erfaringer fra ordinære klasser som prøver ut nye muntlige aktiviteter med ett av programmene.

Erfaringer underveis

Vi har forsøkt å bruke både Screencast O Matic og ShowMe med elevene på Sykehusskolen. I denne utprøvende fasen har vi erfart at enkelte elever lett kan \»hive seg utpå\», mens andre igjen kan være veldig tilbakeholdne med å prøve ut. Det som virker å være den største utfordringen for noen av elevene, er det å høre opptak av sin egen stemme. Vi må jobbe en del med å få elevene til å synes det er greit, selv om det ikke høres ut slik de er vant til å høre sin egen stemme.

Vi har også forsøkt å oversende en del digitale læringsvideoer til hjemmeskolen, men vi har ikke fått innhentet noen erfaringer fra de lærerne som har mottatt disse.

Oppsummering og veien vidare

Vi har kommet et godt stykke på vei i prosjektet og står nå på terskelen til å starte samarbeid med ordinære klasser. Prosjektet har hatt en dreining fra å være et delprosjekt av et større utviklingsprosjekt der fokuset var på digitale elevprodukter i alle fag. Nå har prosjektet et større fokus på de mulighetene disse nye muntlige aktivitetene kan ha for alle typer matematikkundervisning.