Dataspill i klasserommet

Bakgrunn og mål

I prosjektet Next Level jobber vi med å tilrettelegge for bruk av dataspill i undervisning for alle lærere som er interessert. Lærere som trenger en introduksjon til å ta i bruk spill skal få starthjelp for å komme i gang. Det finnes et miljø blant lærerne ved NGV som har  bred kompetanse i dataspill og har brukt dataspill som læringsverktøy i fag som fysikk, norsk, etikk og samfunnsfag. Som kanskje de første i verden er Tobias Staaby og Aleksander Husøy nå ansatt som spillpedagoger. De jobber for å dele sin kompetanse på dataspill , og vil løfte spill frem som enda et verdifullt verktøy i undervisningen.

Next Level har opprettet egen nettside du kan besøke her: http://ngvnextlevel.net/  Siden er jobbet fram av elever på Media og Kommunikasjon, VG2.

NGV ønsker å ha en aktiv delingskultur og drive kompetanseheving for lærere på alle fagavdelinger. Gjennom ulike arrangement prøver vi å bevisstgjøre lærere om muligheten for å ta i bruk dataspill som læringsverktøy. Vi ønsker å styrke det allerede eksisterende miljøet for dataspill og bygge nettverk med andre samarbeidspartnere. Målet er at NGV på sikt skal bli et kompetansesenter for bruk av spill i undervisning.

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Workshop Kringsatt av Fiender 21.11.2014 21.11.2014
Forskningsseminar 26.11.2014 26.11.2014
EDUCA 03.12.2014 05.12.2014
BETT 21.01.2015 24.01.2015

Erfaringer underveis

Skolen har opprettet samarbeid med UiB, og deltar i et forskningsprosjekt om dataspill i språk-kultur- og samfunnsfag. Prosjektet skal se på hvilke målsetninger og arbeidsformer som er mest realistiske og fruktbare i ulike fag, og hvordan ulike typer spill kan fungere i forhold til forskjellige læringsmål og læringsopplegg. Kompetansebygging og innovasjon i skolen er også en viktig del av prosjektet. Forskerne skal se på hvilken kompetanse lærerne trenger, og hvordan kunnskapen og erfaringen til pionerene på feltet kan utnyttes best. De skal også se på hva slags infrastruktur som trengs for å ta vare på og utvikle kompetanse om spill i undervisningen. Prosjektet er kalt Kringsatt av Fiender.  http://kringsattavfiender.b.uib.no/2014/10/22/workshop-om-spill-i-klasserommet-21-november/

Elevaktivitet

Skolen ønsker å tilrettelegge for og synliggjøre dataspill som elevaktivitet på skolen, også uavhengig av undervisningsopplegg. Ved å anerkjenne og tilrettelegge for spillaktivitet kan vi bidra til å styrke selvfølelsen og skape nye sosiale relasjoner elevene imellom. Vi ønsker å løfte fram positive sider ved spilling, som utvikling av egenskaper som evnen til problemløsning, utforsking, strategi og samarbeid. De sosiale og sosialiserende sidene ved spilling er ofte undervurdert. Next level vil anerkjenne spill som motivasjonsfaktor for elever som kanskje er skoleleie, men som er aktive og kunnskapsrike spillere, for på den måten skape en sterkere tilknytning til skolen.

Vi jobber nå med å etablere et eget spill-laboratorium på skolen, og bygge opp en egen spill-bank. Skolen tilbyr åpen skole onsdager, og har opprettet en egen elevgruppe som kan jobbe med å teste ut spill, arrangere spillturneringer ol.

Medier og Kommunikasjon vil fremover jobbe med formidling av Next Level, gjennom å dekke arrangement via strømming og publisere saker til ngvmedia, MK sin egen nettside. VG1 har f.eks laget en postcastserie kalt \\\\\\\»Nerdfeud\\\\\\\», der de diskuterer og debatterer spill på ekte nerde-vis. http://ngvmedia.net/2014/11/nerdfeud-episode-2-spill-vi-ser-frem-til/ 

Faget IT vil snart i gang med å prøve ut spillutviklingsprogrammet Unrealengine.

Oppsummering og veien vidare

I spørreundersøkelsen Spill !, som vi gjennomførte internt på skolen, begrunnet en elev bruk av spill i skolen slik:  \\\»Jeg tror at spill kan bidra til at elevene husker fagstoffet bedre, og kan i større grad greie ut om hva temaet dreier seg om ved å spille dataspill. Ta \\\»The Walking Dead\\\» spillet som eksempel, som Tobias Staaby har hatt i sin undervisning. Her måtte elevene gjøre etiske valg, som f.eks. å hjelpe en person fra å bli spist. De lærer stoffet på en spennende og engasjerende måte, og jeg tror at de i større grad møter bedre rustet til prøver/presentasjoner/høringer når de har fått prøvd seg praktisk. \\\»

Dataspill har et stort potensiale til å kunne belyse fagstoff på en ny og dypere måte. Gjennom å spille i klasserommet kan rollene endres og elevene aktiveres på en annen måte. Ta kontakt om du ønsker å få tips til hvordan du kan komme igang med å bruke spill i undervisningen.

 

Ressurser og lærerveiledninger til ulike spill utarbeidet i samarbeid med IKT-senteret i Oslo:

http://iktsenteret.no/aktuelt/notat-og-tre-laeringsopplegg-om-dataspill-i-skolen#.VGj_y1eG-7I

https://iktipraksis.iktsenteret.no/