Varroa midd hos bier og registrering av sjøørret

Bakgrunn og mål

Målet for dette utviklingsprosjektet er å etablere praktiske forskningsoppgaver som mange elevgrupper etter hvert kan arbeide med. Flere fag kan naturlig bli knyttet til prosjektet, dette gjelder naturfag, biologi, samfunnsfag og teknologi og forskningslære. Via prosjektet skal det og utvikles samarbeid med flere eksterne aktører. Eksempler på dette er \»Rådgivende biologer\», vassdrasforvalter i Bergen kommune, Fylkesmannens Miljøvernavdeling ved fiskeriforvalter.

Det skal på sikt utarbeides en plukkliste over ulike faglige aktiviteter knyttet til prosjektene som skal dannes basis for utviklingsarbeidet fremover.

Litt mer konkret om de to forskningsprosjektene.

Forundersøkelse (oppstart høst 2015):

Telling av varroa midd hos bier

Ansvarlige lærere:

Kjetil John, Øystein Engelsen Tennfjord & Kjell Å. Augestad

Hensikten med forsknings prosjektet er at elevene skal lære seg å arbeide praktisk med en reel forskningsoppgave.

Varroa midd er et problem for mange birøktere, både nasjonalt, regionalt og globalt.

Elevene i biologi klassen har registrert funn ved hjelp av to metoder.

  1. Telle fra bunn platen i bi kassene
  2. Telling ved hjelp av melis metoden.

Resultatene fra forskningsoppgaven tyder på at biene i skolens bigård er infisert av varroa midden.

Resultatene og informasjon om forskningsprosjektet vil bli lagt frem som en work shop på «Framtidskonferansen»

Forundersøkelse (oppstart vår 2016):

Fiske etter sjøørret i Tranevannet etter etablering av fisketrapp i Apeltunvannet.

Ansvarlige lærere:

Kjell Å. Augestad

Hensikten med forsknings prosjektet er at elevene skal lære seg å arbeide praktisk med en reel forskningsoppgave.

Sjøørret er en anadrom laksefisk som lever delvis i ferskvann og delvis i marint miljø (fjordbasseng)

Elevene i biologi klassen skal fiske etter sjøørret i Tranevannet med garn og ruse.

De skal undersøke effekten av fisketrappen og finne ut om denne har hatt en positiv effekt på oppvandring av sjøørret til Tranevannet.

Forskningsprosjektet er etablert i samarbeid med vassdrags forvalter i Bergen kommune ved Ole R. Sandven og fylkesmannens Miljøvernavdeling ved fiskeforvalter Gry Walle.