«Skaparrom»

Bakgrunn og mål

Bakgrunn:
Sykehusskolen har lenge hatt eit sterkt fokus på det skapande mennesket og meistring ved å satse på dei praktiske og estetiske faga, som kunst og handverk og musikk. Vi har kompetanse innanfor både sløyd, keramikk, tekstilforming, teikning og musikk. Skulen ser ein stor verdi i denne kompetansen og ønsker å bygge vidare på han når vi i løpet av neste år skal inn i det nye barne- og ungdomssenteret ved Haukeland universitetssjukehus. Meistring er mest konkret når ein har eit elevprodukt i handa, og vi opplev at elevane veks på å lage eigne gjenstandar. Difor vil vi vidareutvikle desse elevprodukta inn i framtida ved å sette fokus på entreprenørskap og skaparglede. I den samanhengen har vi planlagt å etablere eit makerspace, eller ”skaparrom”, som kjem til å kombinere handverkstradisjonar med moderne teknologi.

Mål:
Målet er å kunne gi eit framtidsretta undervisningstilbod der koding og skaping står sentralt, ved å etablere eit ”skaparrom”, eller makerspace. Det vil vi gjere ved å utvikle eksisterande kompetanse, kultur og praksis. Målet til skulen er at skaping ikkje berre skal foregå i dei praktiske og estetiske faga, men inngå som ein naturleg del av skulekvardagen i alle fag. Elevane vil få moglegheit til å styrke kreativitet, samarbeid og sjølvkjensle gjennom å utvikle sine eigne produkt. ”Skaparrommet” kjem til å vere eit samarbeidsprosjekt på tvers av alle undervisningsfaga. For at eit slikt samarbeidsprosjekt skal lykkast må lærarane tileigne seg ny kompetanse og tenkesett. Slik vert dette eit skuleutviklingsprosjekt.

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Besøk VilVite/Bergen Offentlige Bibliotek 01.01.2016 01.12.2016
Bettshow 2016 01.01.2016 01.01.2016
Innkjøp utstyr 01.04.2016 01.06.2016
Internkurs: koding, 3D, elktronikk m.m. 01.02.2016 01.12.2016
Erfaringsdeling internt 01.01.2016 01.12.2016
Kreativ utvikling av nye elevprodukt 01.04.2016 01.12.2016
Innflytting i ny Sykehusskole 01.11.2016 01.12.2016

Erfaringer underveis

Vi har vore på vitjoing hjå dei trivelege folka ved Bergen Offentlege Bibliotek sin Verkstad Håvard og Herdis og fått mange idear og innspel. Dei var og med på Dei Gode Døma 16 og presanterte sitt tilbod til skular og alle andre som vil lære koding og skaping.

Deretter kom unge elevar frå Skranevatnet skule og kursa oss i koding i Scratch. Alle lærarane var med og lærte koding.

Deretter har vi fått levert ein 3D-skrivar: Ultimaker 2+ og fått laga fyrste objekt på den.

Vi har og fått tre MakeyMakey som vi no skal bruke i saman med koding i Scratch.

Vi har og sett på korleis ein med 3D-programvare kan lage ulike mønsterstempel til keramikkverkstaden vår og skrive ut desse på 3D-skrivaren.

Oppsummering og veien vidare

Vi har såvidt starta no i april 2016, men allereie ser vi at det blomstrar i hovuda til lærararne som heile tida ser nye måtar dei kan nyttiggjere seg dette i skulen.