Den naturlige skolesekken

Bakgrunn og mål

Er utviklingen i og rundt Apeltunvassdraget bærekraftig?

Vår hovedmålsetting med prosjektet, er å arbeide flerfaglig i nærmiljøet til skolen, i Apeltunvassdraget, der vi utforsker om utviklingsplanene for området er bærekraftige.

Vi ønsker å benytte ulike læringsarenaer og samarbeide med flere aktører for å fremme undervisning for bærekraftig utvikling. Det er viktig for elevene å bli kjent i skolens nærmiljø hvor de kan se hvordan menneskelig aktivitet påvirker miljøet. Vi ønsker at elevene skal se lokale problemer i et globalt perspektiv. Det innebærer blant annet å gi elevene bevisste holdninger til utvikling i nærmiljøet, og i de demokratiske prosessene som foregår på kommunalt plan. Elevene lærer da at de har påvirkningsmuligheter og at de kan ta bevisste valg. Lokale miljøutfordringer gir ofte elevene økt engasjement i globale miljøspørsmål.

På relativt kort tid har dette området gått fra å være et jordbrukslandskap til å bli et urbant senter. Vi ønsker at elevene skal reflektere over denne utviklingen.

Prosjektet dekker flere sentrale mål i læreplanene for naturfag, samfunnsfag, geografi og kroppsøving. I skolen tiltaksplan står det: \\\»Vi ønsker å legge bærekraft inn som en viktig verdi vi alltid har med oss, og som påvirker alle valg vi tar.\\\»

Alle seks vg1 studiespesialiserende klasser er med.

 

 

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Feltaktivitet 17.09.2014 26.09.2014
Feltarbeid 12.05.2015 13.05.2015

Oppsummering og veien vidare

Det som er beskrevet i dette prosjektet, er bare en del av hele det store prosjektet Den naturlige skolesekken hvor alle stusp vg1- klasser er med.