Tegnspråkpilot

Bakgrunn og mål

Teiknspråk er eit offisielt og fullverdig språk. Det offentlege har ansvar for å styrke og utvikle språket. Vilkåra for å lære teiknspråk bør vere så gode som mogleg.
Teiknspråk må blir meir synleg på dei ordinære opplæringsarenaene, og ein må auke kompetansen i -og bruken av teiknspråk.
Målet er at teiknspråk i grunnopplæringa skal bidra til betre inkludering og deltaking for barn og unge som bruker teiknspråk. Teiknspråk er og ein meirverdi for læringsmiljøet og dei andre elevane.
I samband med dette ønskjer ein å prøve ut tiltak i fire pilotprosjekt. Formålet er skissert i ei tidlegare innsend planskisse:
• Deltakarane skal få kjennskap til teiknspråk
• Ein skal heve statusen til teiknspråk (i høve elevar og tilsette)
• Teiknspråk- elevar skal få det «lettare». («Lettare» er etter vår tolking: Faktorer som kan bidra til å gjere læringsmiljøet betre ved at eleven er aktiv deltakar i undervisninga, aktiv deltakar i klassen/gruppa sine kommunikative rom, deltar i friminuttaktivitetar, har venner på skulen, trives på skulen, har skulevennar i fritida)
• Ein skal stimulere ungdom til vidare-utdanning i teiknspråk
• Ein skal lage ein erfarings-bank på bakgrunn av aktivitetar i pilotane
• Tiltaka skal ha overføringsverdi til andre knutepunktskular / kommunar
• Tiltaka skal stimulere til interkommunalt samarbeid

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Tegnspråk 1, fremmedspråk for hørende elever 01.01.2014 01.06.2015
Tolking av undervisningsvideo 01.01.2015 01.06.2015
Tegnspråkopplæring for ansatte 01.01.2014 01.06.2015
Dagens tegn 01.01.2014 01.06.2015
Tegnspråklunsj 01.01.2014 01.06.2015

Erfaringer underveis

Erfaringer med de ulike prosjektaktivitetene:

Oppsummering og veien vidare

Hvordan erfaringene kan deles med andre knutepunktskoler
Hvordan vi ønsker å videreutvikle tegnspråksatsingen ved Nordahl Grieg vgs