IPAD Elektro og matte

Bakgrunn og mål

Vi har nytta IPAD for enkeltelever som i utgangspunktet er lite motivert til å jobbe med matte, og de har vist god interesse når jobbinga har vært med spill som har matematikkoppgåver på IPAD. IPADen er et intuitivt verktøy, og veldig enkel i bruk.

Det å motivere til innsats i fra elevene er nøkkelen til å kunne øke læringstrykket, og vil også kunne bidra til å løfte elever opp fra stryk nivå.

Dette verktøyet tenkes brukt i heile klassen.  IPaden er ein måte å variere undervisningen på. Oppgåvene i spellet «King of math», eller Mattekonge som det heiter på norsk, har vanskelighetsnivåer som og kan utfordre de aller flinkeste elevene.

De andre appene som vi tenker i dette prosjektet går i elektroteknikk med relativt enkle apper som «Circuit Builder», som er en fin måte å introdusere elektriske kretser og forståelsen i hvordan de virker.

IPadene kan brukes til å dokumentere elevarbeider ved å lage video og ta bilder, som kan deles i blogg.

IPadene kan også brukes som brukergrensesnitt til installasjon av moderne overvåkingssystemer med Wifi tilkobling, dette er både brannalarmsystemer, innbruddsalarmsystemer og ikke minst kameraovervåking.

IPad som brukergrensesnitt til elektrosystemer med «smart hus» er ein mulighet, selv om dette ikke er med som den sentrale del av dette prosjektet.

Målet er å auke interessa for å arbeide med tal og problemstillingar i matematikken, og kunne gjøre undervisninga meir variert.

Ein ny innfallsvinkel i introduksjon til elektroteknikken med appen «Circuit Builder», og dermed vil elevene raskare kunne forstå dynamikken i elektroteknikken.

Lære å bruke IPAD som virkemiddel i dokumentasjon av arbeider ved å ta opp filma og bilete for presentasjonar og innleveringar.

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Mathema 01.01.2016 01.05.2017
Mattekonge 01.01.2016 01.05.2016
Itslearning App og blogg 01.01.2016 01.05.2017
Mattekonge jr 01.01.2016 01.05.2016
Circuit Builder 01.08.2016 01.12.2016
Ohms lov 01.08.2016 01.12.2016
Binary Lab 01.01.2017 01.05.2017
Learn binary 01.01.2017 01.05.2017

Erfaringer underveis

Rapport frå Lars Olav Prestegård:

  1. Administrativt

Etter oppstartmøtet gikk det raskt å få kjøpt inn IPAD-ane, og de kom til skulen i januar oppstod det raskt et problem med installering av administrasjonsprogrammet Meraki, og installering av app-ane i IPAD-ane. Raoul Mauritz Olsson jobba iherdig med dette, og meldte den 29.01.2016 dette til meg:

« Problemstilling med kjøp av apps.

Det er et problem, når vi som skule skal kjøpe apps. Apple har et system som heter VPP (Volume Purchase Program), der en får tildelt nøkler som lett kan implementeres i Meraki. Det som er problemet før oss, er at du er nødt til å ha VISA eller Mastercard samt godkjenning av Rektor for å ens kunne bruke VPP.

Vi kan komme rundt dette ved å kun benytte gavekort, men då kan vi ikke rulle ut apps frå Meraki.»

Seinare løyste dette seg, men vi har i skrivande stund enda ikkje klart å installera fullversjonen av Mattekonge på IPAD-ane. Etter kvart fikk vi installert dei andre app-ane. Mauritz kan gi en meir utfyllande rapport på detta.

  1. Bruk

Sidan det nærma seg eksamenstid og dei fleste fagdagar var oppbrukt, blei det lita til igjen til bruk av IPAD-ane. På den eine fagdagen med 1TPA brukte vi Mattekonge2, og dette var ein god avveksling etter ein 4 timars prøve, og eg kunne dela ut IPAD-ana etter kvart som den einskilde var ferdig med prøven. Klassen hadde tilgang til eit grupperom i tillegg til klasserommet. Alle elevane brukte spillet, og sjølv om dei vart sletne etter to timar, så var det lite anna aktivitet, som det lett kan bli i ein slik situasjon. Dei gav positiv tilbakemelding.

I ei mindre gruppa i «Jakta på to-aren» gruppa, vart det meir uro, og det skal jo bare ein elev til for å lage sjau. Elevane likte detta, men i og med at Mattekonge 2 er eit spill der det ikkje er mogelegheit til å fritt velja oppgåve, kan det lett bli samanlikning av kor høgt nivå ein e kome, og då fell motivasjonen hjå dei svakaste.

Det var likevel ein grei avveksling, men IPAD-ane vart ikkje brukt meir av den grunn at det krev for mykje til introduksjon for å nyttast i ein enkelttime. I tillegg vart det problem når eg hadde med meg eit klassesett til 1TPB, og eg måtte logga inn på nettet på kvar einskild IPAD, og då går tida. Dette skjedde to gonger når eg hadde med IPAD-ane for alternativ aktivitet i slutten av dobbelttimane. Dette medførte at også min motivasjon vart svekka, i ein hektisk periode inn mot eksamen. I tillegg hadde dei ikkje alle app-ane installert, sjølv om dei fans i Meraki.

Mange av elvane har installert Mattekonge på sin eigen mobil. Vi brukte også IPAD-ane til Kahoot , sjølv om dei fleste brukte sin eigen mobiltelefon. I dette spelet er det viktig å ha touch-skjerm.

  1. Vidare arbeid

Sidan eg har vore vikar her ved skulen er det uvisst om eg er med vidare. Eg tenkje at IPAD-ane er ein ideal måte å introdusera elevane til elektrofaget med å gje oppgåve som kan løysast med Circuit Builder . Dei kunne vorte nytta på elektro med å lage presentasjonar for open dag m.v., men i år vart det for seint å introdusera IPAD-ane, i og med at heile klassen var på etterskot med pensum.

I matematikkfaget kan ein med fordel nytta både spelet Mattekonge som avveksling på fagdagar, og i andre timar, men anbefale å bruka originalversjonen som heter King of Math , så ein kan velja ulike emne for den einskilde elev. Då er det jo ein føresetnad at Appen fungerer på alle IPAD-ane. Ein kan nummerera IPAD-ane, og sørga for at den same eleven får tilbake same IPAD. Det at dei har ulik farge på omslag gjer detta enkelt.

Mathema er ein grei App, men krev litt tolmod å finna fram i, og er ikkje ideell for yrkesfag. Her synes eg Campus Inkrement har vore eit mykje betre opplegg.

Campus Inkrement, har eg nytta mykje i mattefaget, men då har elevane nytta sine eigne PC-ar. Til hausten blir Campus Inkrement heitande Campus: Solo og Campus: Skole som blir lansert som ein vidareutvikla betalingsversjon. Eg har god erfaring med dette, men har også erfaring at dei elevane som stryk i matte er dei same som korkje gjør lekse eller ser videoar i Campus Inkrement. Elevane på middels og middels lavt nivå har hatt størst nytte av detta opplegget.