Pulsbelte i gym

Bakgrunn og mål

1.      Omfang / avgrensing

I faget kroppsøving er utholdenhet generelt, samt aktivitetsnivå og innsats spesielt viktig, dette gjelder blant annet i fht vurdering, men det er også sentralt ift mestring, trivsel og sosial integrering. Innen toppidrett er utholdenhet direkte knyttet opp mot prestasjon på høyere nivå. I den sammenhengen har vi vært på utkikk etter måter vi kan fokusere på utholdenhet og innsats, hvor elevene kan øke sin bevissthet rundt utholdenhet og innsats ved aktivitetene de har i kroppsøvingsfaget på en måte som både gir faglig utbytte, sosial trivsels faktor, mestring og tilrettelagt aktivitetsnivå.

En enkel og konkret måte å bli bevisst aktivitetsnivå og egen utholdenhet, er gjennom bruk av pulsbelte. Vi har erfaringer knyttet til måling av puls og bruk av pulsbelte, men ikke i hvilken grad dette kan gjennomføres i større grupper som en klasse (opptil 30 elever).

Pulsbeltevarianten vi endte opp med, er et pulsbeltet fra Polar som har innebygget Bluetoothfunksjon. Signaler fra pulsbeltet vil kunne mottas fra pulsklokke, smarttelefon og/eller nettbrett. Smarttelefon og nettbrett må laste ned en gratis app, som kan ta i mot signaler og registrere dem på app\’en. Lærerne bruker en iPad, som er utstyrt med en egen Team-app, hvor hele klassen kan bli registrert på samme tid. Elevene kan laste ned en individuell app til sin egen smarttelefon (Polar Beat), og registrere sin trening på egen telefon. Det er derfor ikke nødvendig med pulsklokker for å kunne bruke og registrere puls, og registrering av data skjer automatisk via app\’ene. I en kroppsøvingstime vil elevene få utdelt pulsbelter, og hjertefrekvensen deres blir registrert gjennom de ulike delene av timen (oppvarming, hovedaktivitet, pauser, etc).

Vi ser for oss at bruken av pulsbeltene kan knyttes opp mot alle trinn ved skolen. Pulsbeltene vil i første omgang bli brukt opp mot trening hvor vi skal bruke ulike metoder for utholdenhetstrening, egentrening, og tilrettelagt kroppsøving. Det vil også bli brukt ved andre deler av faget hvor puls og innsats kan knyttes sammen.

Vi synes det er viktig å påpeke at vi ikke ser på puls og innsats som direkte knyttet sammen, men at det kan brukes som en del av innsatsbegrepet, slik vi forstår det.

2.     Målsettinger (pedagogiske mål)

Målsettingen med bruk av pulsbeltene er å øke elevenes bevissthet rundt puls og trening, puls og innsats, samt bruke pulsbeltene som et verktøy i undervisningen på en slik måte at gjennomføring og tilrettelegging kan bli bedre og enklere. Årsaken til dette er blant annet fordi utholdenhet er en viktig del av kroppsøvingsfaget, både gjennom konkrete kompetansemål og den generelle delen av læreplanen. Elevene skal kjenne til treningsmetoder, målemetoder for utholdenhet og begrensninger innenfor utholdenhetsbegrepet. De skal også bli i stand til å vurdere i hvilken grad de trenger utholdenhet for å gjennomføre mange av aktivitetene de møter i kroppsøvingsfaget, relatert til måloppnåelse og kompetansemål. Utholdenhet er også tett knyttet opp mot aktivitetsnivå og innsats, som er en gjennomgående del av faget og er tett knyttet opp mot vurderingene som blir gjort i faget på alle trinnene ved videregående skole. Elevene trenger også utholdenhet generelt i faget for i større grad å oppleve glede, mestring og utvikle sosiale ferdigheter som fremmer fair play og respekt for hverandre. Disse mener vi også er viktige faktorer som sammen kan inspirere til en fysisk aktiv livsstil i et ellers stillesittende samfunn.

1

Bruk av IKT i lærings- og vurderingsarbeidet

Skisse til prosjekt

Ut fra registreringen av puls gjennom en kroppsøvingstime, vil elevene kunne få lest resultatene sine (enten lærerens iPad eller egen smarttelefon), og slik kunne være med som en viktig bevisstgjøring av hva som påvirker pulsen i løpet av prosessen. Denne informasjonen ønsker vi derfor å bruke ved individuelle samtaler knyttet til elevens innsats ved konkrete aktiviteter, og det kan diskuteres i grupper og fellesskap hva som forventes i fht innsats og/eller aktiviteten/idretten vi holder på med. Innsats målt som puls vil være en måte å konkretisere innsats som begrep (en del elever tror innsats er nært knyttet opp mot tilstedeværelse og å ha treningsklærene på, snarere enn at det blant annet handler om aktivitetsnivå og fokus knyttet opp mot aktiviteten man holder på med).

Det er også en målsetting at bruken av pulsbeltene og app l en kan rettes mot tilrettelagt kroppsøving. På denne måten kan læreren legge til rette for et tilbud mot elever som trenger tilrettelegging i kortere eller lengre perioder, hvor eleven bruker pulsbeltet og app\’en ved enklere opplegg hvor turgåing/jogging blir gjennomført på egenhånd i nærområdet til skolen. Pulsmåleren fungerer dermed som en registrering av treningen (en slags treningsdagbok) som læreren kan bruke ved utviklingssamtaler.