Safe Internet for All

Bakgrunn og mål

Os videregående skole satser på internasjonalisering, og har nå i høst blitt med i et internasjonaliseringsprosjekt. Prosjektet, \»Safe Internet for all\», har fokus på å gjøre skolen og lokalsamfunnet oppmerksom på farene og mulige negative konsekvenser ved bruk av Internett. Prosjektet skal også informere og hjelpe elever og lærere å takle eventuelle negative konsekvenser. Målet er, ved hjelp av prosjektaktiviteter, å skape bevisstgjøring om trygg og etisk nettbruk.

Hensikten med prosjektet er at skolene skal utvikle retningslinjer for trygg bruk av Internet, forebygge negative helsemessige konsekvenser av nettbruk og lære opp elevene i digitale ferdigheter som kritisk kildebruk og opphavsrett.

Prosjektet består av fem skoler fra fem ulike land. I tillegg til Os videregående skole er det skoler fra Hellas, Østerrike, Polen og Sverige med i prosjektet. Prosjektet går over to skoleår, og inneholder blant annet en ukes samling med elever i hvert av prosjektlandene.

Midlene til prosjektet kommer fra Erasmus+, som er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Det er Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), som har ansvaret for tildelingen lokalt

Samlingene er som følger:

7. – 13. desember 2014: Østerrike – tema er internett avhengighet

8. – 14. februar 2015: Norge (Os) – tema er helseaspekter knyttet til internett/PC bruk

13. – 19. april 2015: Sverige – tema er sikkerhet på internett (spam o.l.)

27. sept.- 3. okt. 2015: Hellas – tema er etikk (copyright o.l.)

24. – 30. april 2016: Polen – tema er sikkerhet (nettmobbing, pornografi o.l.)

På disse samlingene er et to lærere og fire elever fra hvert av landene.

I tillegg til disse samlingene er det tre planleggingssamlinger for lærerne.

Erfaringer underveis

Prosjektet publiserer fortløpende sine aktiviteter på Sifaplus.eu