Arbeidslivtrening og Ipad

Bakgrunn og mål

Elevane i klasen er svake på omgrep og har svakt ordforråd. Elevane har svært ulike føresetnader og to av elevane har dårleg språk. Elevane kan gjennom biletbruk og enkel tekst i større grad formidle eigne meiningar, tankar og kunnskapar. Ipad kan ein lett takast med ut og i praktisk arbeid på skulen.

Mål:

  • Betre kommunikasjon mellom elevar og lærarar
  • Auke ordforråd munnleg og skriftleg
  • Auke evne til å formulere eigne setningar
  • Auke evne til å bli sjølvstendig og betre sjølvtillit på skulen og i kvardagen
  • Auke sosialt samspel i klassen ved å gje elevane meir å snakke om

Erfaringer underveis

Oppstart med prosjektet i mai 2016. Elevane opplevde det som veldig kjekt og motiverande og ta Ipader med seg ut frå klasserommet, å fotografere og skrive om bilete dei  sjølv hadde tatt. Det har gjeve skrivetrening og grunnlag for dialog i klassen. Meir kjem når Ipad har vore i  bruk over lengre tidsrom.