Utforskeren

Bakgrunn og mål

Filmprosjekt utforskeren.

Jeg har de to siste årene hatt ulike filmoppgaver på vg1, vg2 og vg3, i fagene kroppsøving, samfunnsfag og Historie.

Her har elevene presentert ulike tema og problemstillinger.

Spesielt i faget samfunnsfag er det mange spennende muligheter med tanke på digital framstilling av ulike oppgaver.

Jeg har valgt å sette ekstra fokus mot hovedområdet Utforskeren som er blitt en del av læreplanen for samfunnsfag de senere år.

Læreplanen sier blant annet dette om fagområdet:

 ”Digitale ferdigheiter i samfunnsfag inneber å kunne bruke digitale ressursar til å utforske nettstader, søkje etter informasjon, utøve kjeldekritikk og velje ut relevant informasjon om samfunnsfaglege tema. Ferdigheitene omfattar òg å bruke digitale presentasjons- og samarbeidsverktøy til å utarbeide, presentere og publisere multimediale produkt.”

Formålet med Utforskaren:

Hovudområdet grip over i og inn i dei andre hovudområda i faget, og difor skal ein arbeide med kompetansemåla i utforskaren samtidig med at ein arbeider med mål frå andre hovudområde. Hovudområdet handlar om korleis ein byggjer opp samfunnsfagleg forståing gjennom nysgjerrigheit, undring og skapande aktivitetar. Å stimulere til kritisk vurdering av etablert og ny samfunnsfagleg kunnskap ved å bruke kjelder og kjeldekritikk er sentralt. Utforskaren omfattar òg formidling, diskusjon og utvikling av samfunnsfagleg kunnskap og kompetanse.

Noen kompetansemål knyttet til hovedområdet utforskeren:

  • formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar
  • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep
  • bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene.

Aktiviteter i prosjektet

AktivitetErfaringerFra mnd.Til mnd.
Forprosjekt. Politikkfordypning. 01.09.2016 01.10.2016
Hovedprosjekt: Utforskeren. 01.01.2017 01.03.2017

Erfaringer underveis

I år og i fjor har vi vært konkrete med at oppgaveproblemstillingen skal omhandle internasjonale forhold og konflikter. Jeg tror vi skal gi elevene en bredere valgmulighet neste år og de vil da få mulighet til å velge mer fritt fra de andre hovedområdene.

Jeg har brukt litt ulike og varierende vurderingskriterier de siste år og har litt ulike erfaringer på dette. Basert på de erfaringene blir det viktig å lande på noen sentrale kriterier som fungerer best mulig for flest mulig. Litt differensiering og \»konkretisering\» må til da noen elever opplever oppgaven for stor og uoversiktelig.

Oppsummering og veien vidare

Kort fortalt blir da den praktisk gjennomføring av prosjektet for neste skoleår som følger:

En litt forenklet video-oppgave i starten av året(før høstferien) der de i grupper skal fordype seg i ulike politiske parti og ett lokalt og aktuelt samfunnsspørsmål.

Varighet: 3uker(9timer).

Hovedoppgave utforskeren som blir gjennomført i 2 termin:

En valgt problemstilling der de skal fordype seg i en av hovedområdene i pensum.

Varighet: 5uker(15timer).

Sammen med presentasjonen på video må de også levere en logg der de må skrive litt om prosessen og oppgaven.

Rettigheter og andre regler kommer..

Vurderingskriterier kommer..